Ewaluacja zewnętrzna

W grudniu 2013 roku odbył się nadzór pedagogiczny Systemu Ewaluacji Oświaty. Została przeprowadzona ewaluacja problemowa zewnętrzna.

Oto wyniki!

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy dwóch wymagań państwa:

 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji –        UZYSKALIŚMY POZIOM A ! (bardzo wysoki)
 2. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.–  UZYSKALIŚMY POZIOM B ! (wysoki)

Ewaluacja ma na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 • poziom E- oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom D- oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom C- oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom B- oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
 • Poziom A- oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Wnioski z ewaluacji:

 1. Prowadzone systematycznie rozpoznanie potrzeb potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych oraz sytuacji społecznej dziecka pozwoliło trafnie określić obszary wymagające wsparcia i podjąć właściwe formy oddziaływania.

 2. Celowa i adekwatna współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za poradnictwo
  i pomoc, która w każdym przypadku skierowana jest na dobro dziecka i jego rodzinę, zaspokaja nie tylko potrzebę rozwoju indywidualnego lub społecznego, ale również potrzebę bezpieczeństwa.

 3. W wyniku podejmowania spójnego działania wychowawczo-profilaktycznego
  w przedszkolu uczy się tolerancji zapobiegając w ten sposób wszelkim sytuacjom dyskryminacyjnym.

 4. Aktywny udział całej społeczności przedszkolnej w projektach międzynarodowych stwarza nowe perspektywy, szanse oraz możliwości rozwoju przedszkola.

 5. Nauczyciele wdrażają wyniki badań wewnętrznych i zewnętrznych w celu wspomagania rozwoju dzieci oraz planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 6. Przedszkole od wielu lat gromadzi informacje o losach swoich absolwentów
  i wykorzystuje je do dalszej efektywnej pracy z dziećmi.

 7. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej wykorzystywane są do planowania pracy
  i podejmowania działań wychowawczo-dydaktycznych.

 8. Atrakcyjna oferta edukacyjna przedszkola zapewnia wysoki poziom edukacji, przyczyniając się m. in.: do rozwijania zainteresowań artystycznych, zdolności matematycznych, kreatywności i samodzielności dzieci, zadowolenia rodziców oraz wzbogacania bazy dydaktycznej.

 

Za tę opinie serdecznie dziękujemy!

Raport z ewaluacji problemowej :

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000844838134.pdf