Procedura postępowania na wypadek nieodebrania dziecka

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 3/2012 
Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1
z dnia 20.02.2012r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK

NIEODEBRANIA DZIECKA

Z PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W KLUCZBORKU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA O CZASIE

1. W Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku, ul. Chopina 1 osobami upoważnionymi do odbioru dziecka są rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby pisemnie upoważnione przez nich do odbioru dziecka.

2. Pisemne upoważnienie składa się u nauczyciela oddziału. Osobami upoważnionymi mogą być wyłącznie osoby dorosłe.

3. Osoby, które odbierają dziecko po raz pierwszy, proszone są o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

4. Nauczyciela przedszkola obowiązuje zakaz wydawania dziecka rodzicom, prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, które nie gwarantują bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu
(np. znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

5. Wobec zaistniałej sytuacji nauczyciel próbuje telefonicznie skontaktować się z innymi osobami, które mogą odbierać dziecko.

6. W przypadku, gdy dziecko pozostaje w przedszkolu po godz. 16.30 nauczyciel próbuje skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka wykorzystując podane przez rodziców numery telefonów (domowe, w miejscu pracy, komórkowe).

7. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola lub społecznego zastępcę dyrektora.

8. W razie braku możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel wraz z personelem obsługowym do godz. 17.30 oczekuje z dzieckiem w przedszkolu na przyjście rodziców lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

9. W trakcie oczekiwania na rodziców nauczyciel ciągle podejmuje próby kontaktu z rodzicami
i osobami upoważnionymi do odbioru dziecka bądź osobami, które mogłyby pomóc w uzyskaniu kontaktu z nimi.

11. Wobec niemożliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka dyrektor przedszkola powiadamia komendę Policji.

12. Po ustaleniu z funkcjonariuszem policji dalszego postępowania, opieka nad dzieckiem zostaje przekazana przez policję wyznaczonej osobie (osoby bliskiej dziecku) lub dziecko w obecności funkcjonariuszy policji oraz dyrektora przedszkola zostaje przewiezione do Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego.

13. Dyrektor przedszkola przed przekazaniem dziecka przygotowuje notatkę służbową przedstawiającą dotychczasowe działania, którą potwierdza obecny przy interwencji funkcjonariusz policji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Z procedurą postępowania na wypadek nieodebrania dziecka z Publicznego Przedszkola Nr 1
w Kluczborku zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola (załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2. Rodzice przyjęli do wiadomości informację dotyczącą Procedury postępowania na wypadek nieodebrania dziecka z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku, wywieszoną na tablicy ogłoszeń
w przedszkolu.

3. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

4. Procedura obowiązuje od dnia 01.03.2012r.